تعبیر خواب نارگیل

تعبیر خواب نارگیل چیست؟

تعبیر خواب نارگیل

تعبیر خواب نارگیل

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب نارگیل می گوید: دیدن نارگیل در خواب ، اخطار به شماست ، چرا که دشمنان , در لباس دوستان قصد تجاوز به حقوق شما را در سر می پرورند .

دیدن درختان خشک نارگیل در خواب ، نشانه زیان و نومیدی است و شنیدن خبر مرگ یکی از نزدیکان .

اگر در خواب نارگیل ببینید، به معنای آن است که باید مراقب توطئه‏ ى دشمنان باشید.

اگر در خواب درخت نارگیل خشکیده‏اى ببینید، یعنى دچار شکست و ناامیدى خواهید شد.

منوچهر مطیعی تهرانی درباره دیدن نارگیل در خواب گوید:

تعبیر دیدن نارگیل در خواب
نارگیل برکت و نعمتی است که تحصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم ـ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ـ می باشد. نارگیل درسته و با پوست توشه و انبان سفر است و نشان دهنده این که دارنده اش در خواب, به سفری دور می رود یا آرزوی سفر به مناطق بعید را دارد.

نوشته اند تعداد زیاد نارگیل مال التجاره است که فرضا کامیونی از راهی بس دور آورده باشد. این در صورتی است , که بیننده خواب ببیند انبوهی نارگیل درسته دارد.

نارگیل پوست کنده در خواب به معنای نعمت و برکت است به خصوص اگر چربی روغن آن را حس کنید, فراخی و وسعت معیشت است. دیدن شیر نارگیل در خواب به معنای نوش است و کامروایی و استغنای مالی.

روی هم رفته دیدن نارگیل در خواب خوب است. اگر خواب ببینید نارگیلی بر درخت است و شما می خواهید آن را بکنید, پیشنهاد کار پر سودی به شما عرضه می شود و اگر کندید این سود عایدتان می شود.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
163 بازدید