تعبیر خواب موتور سیکلت

تعبیر خواب موتور

تعبیر خواب موتور سیکلت

مولف می گوید:

از خاصیتهای موتور یکی عشق به سرعت و دیگری حوادث ناگوار پیشبینی نشده و همینطور نقض حقوق دیگران است. پس اگر کسی سوار بر موتور خودش را ببیند با حوادث پیش بینی نشده ای مواجه خواهد شد. در ضمن رسیدن سریع به اهداف نیز می تواند معنی داشته باشد. وهمینطور ایجاد مزاحمتهائی برای مردم.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن موتور هر وسیله ای در خواب ، علامت آن است که با مشکلات و سفرهای بسیار روبرو خواهید شد ، ولی دوستان از شما حمایت خواهند کرد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک موتور : زیر فشار سختی قرار می گیرید
یک موتور روشن : منتظر موانع و مشکلات در آینده باشید .
یک موتور بخار : در تمام مدت زندگیتان براحتی پول بدست می آورید .
یک موتور بنزینی : یک غافلگیری در پیش است .
یک موتور خراب : مراقب خیانت باشید .
یک موتور خاموش : پول و منفعت

تعبیر خواب موتور خراب

آنلی بیتون می گوید:

دیدن موتور از کار افتاده در خواب ، علامت آن است که یکی از خویشاوندان خود را از دست می دهید.

تعبیر خواب موتور ماشین

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن موتور در خواب بیانگر قلبو قدرت شماست. شرایط موتور را در نظر بگیرید و اینکه چگونه کار می کند اگر روشن نشد نمادی از یک مانع است که مانع پیشرفت شما و رسیدن به اهدافتان می شود
خواب دیدن اینکه موتور ماشین آتش می گیرد بیانگر این است که شما به نوعی دل شکستگی را تجربه می کنید.

تعبیر خواب موتور سواری دختر

ادوارد می گوید:

اگر دختر جوانی خواب ببیند که در حال موتور سواری کردن هست دلیل بر اینکه به اهداف بزرگی که در سر دارد و در اینجا منظور همان آرزو است دست پیدا میکند همچنین رسیدن به موفقیت و طی کردن راه های سخت و سرانجام حشنود شدن و دست یافتن به اهداف را معنی این خواب دانسته است.

شیخ طوسی می گوید:

اگر دختر و یا زنی روی موتور سیکلت خراب و از کار افتاده نشسته باشد دلیل بر بدبختی نداری و ورد فقر به زندگی میباشد

معبران می گویند:

راندن و حرکت دادن موتور از روی تپه یا جاده و فرقی نمیکند به همراه چه کسی باشد همسر، دوست پسر، معشوقه و یا …. برای جنس مونث به معنای بلند پروازی و تفکرات مثبت است همچنین حرکت موتور سیکلت نیز نشانه ای برای رسیدن به این تفکرات و یا اهداف می باشد.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
170 بازدید