مسح پا چگونه است؟

مسأله 252 بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها را از سر یکی از انگشتها تا برآمدگی روی پا مسح کند (1).

(1) (خوئی، تبریزی:) و احتیاط واجب آن است که تا مفصل مسح نماید. و (خوئی: کما این که احتیاط واجب آن است که) پای راست را با دست راست و (تبریزی: بعد) پای چپ را با دست چپ مسح نماید.

(گلپایگانی، اراکی، صافی:) و احتیاط واجب آن است که تا مفصل را هم مسح نماید.

(بهجت، مکارم:) و احتیاط مستحب ّ این است که تا مفصل مسح نماید.

(زنجانی:) و احتیاط آن است که تا مفصل را هم مسح نماید.

(سیستانی:) از سر یکی از انگشتها تا مفصل مسح نماید و احتیاط مستحب ّ آن است که پای راست را با دست راست و پای چپ را با دست چپ مسح نماید.

[ پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است] مسأله 253 پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است (1)، ولی بهتر، بلکه أحوط (2) آن است با تمام کف دست، روی پا را مسح کند.

(1) (اراکی، گلپایگانی، نوری، مکارم، بهجت، صافی، تبریزی:) ((مکارم:) از نظر عرض، کافی است به اندازه یک انگشت مسح کند) ولی بهتر آن است که به اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید و بهتر از آن، مسح تمام روی پا (اراکی، مکارم، تبریزی: با تمام کف دست) است.

(خوئی، سیستانی:) ولی بهتر آن است که به اندازه پهنای سه انگشت بسته بلکه تمام روی پا را با تمام دست مسح نماید.

(2) (فاضل:) ولی احتیاط مستحب ّ..

(زنجانی:) مسأله احتیاط آن است که مسح پا به اندازه پهنای سه انگشت بسته باشد و بهتر آن است که تمام روی پا را با تمام داخل دست مسح نماید.

[اگر در مسح پا همه دست را روی پا بگذارد] مسأله 254 اگر در مسح پا همه دست را روی پا (1) بگذارد و کمی بکشد صحیح است.

(1) (بهجت:) روی همه پا..

(گلپایگانی:) مسأله احتیاط واجب آن است که در مسح پا، دست را بر سر انگشتها بگذارد، و بعد به روی پا بکشد نه آن که تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد.

(صافی، زنجانی:) احتیاط..

(صافی:) هر چند اکتفا به این که تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد جایز است.

(خوئی، زنجانی، تبریزی:) (خوئی، تبریزی: به پشت پا بکشد) یا آن که دست را به مفصل گذاشته و تا سر انگشتها بکشد..

(فاضل:) مسأله بنا بر احتیاط واجب باید در مسح پا، دست را بر سر انگشتها بگذارد و روی پا را به تدریج مسح کند و اگر همه دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد صحیح نمی‌باشد.

(سیستانی:) مسأله لازم نیست در مسح پا دست را بر سر انگشتها بگذارد و بعد به پشت پا بکشد بلکه می‌تواند تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد.

[در مسح سر و روی پا باید دست را روی آنها بکشد] مسأله 255 در مسح سر و روی پا باید دست را روی آنها بکشد و اگر دست را نگهدارد (1) و سر یا پا را به آن بکشد وضو باطل است (2) ولی اگر موقعی که دست را می‌کشد سر یا پا مختصری حرکت کند اشکال ندارد.

(1) (مکارم:) ثابت نگهدارد..

(2) (مکارم:) بنا بر احتیاط واجب..

[جای مسح باید خشک باشد] مسأله 256 جای مسح باید خشک باشد (1). و اگر به قدری‌تر باشد که رطوبت کف دست (2) به آن اثر نکند مسح باطل است (3). ولی اگر تری آن به قدری کم باشد که رطوبتی که بعد از مسح در آن دیده می‌شود بگویند فقط از تری کف دست است اشکال ندارد.

(1) (مکارم:) ولی اگر مختصری رطوبت داشته باشد به طوری که آب دست هنگام مسح بر آن غلبه کند، اشکال ندارد. [پایان مسأله]

(2) (سیستانی:) رطوبت دست..

(3) (سیستانی:) ولی اگر نمناک باشد یا آن که‌تری آن به قدری کم باشد که در رطوبت دست مستهلَک باشد اشکال ندارد.

[اگر برای مسح، رطوبتی در کف دست نمانده باشد] مسأله 257 اگر برای مسح، رطوبتی در کف دست (1) نمانده باشد نمی‌تواند دست را با آب خارج، تر کند بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد (2) و با آن مسح نماید (3).

(1) (سیستانی:) رطوبتی در دست..

(2) (خوئی، تبریزی، زنجانی، سیستانی:) باید (زنجانی: بنا بر احتیاط) از ریش خود رطوبت بگیرد..

(3) (خوئی، سیستانی، زنجانی:) و گرفتن رطوبت از غیر ریش و مسح نمودن با آن محل ّ اشکال است.

(بهجت:) و بنا بر احتیاط باید اوّل از تری موی ریش و ابرو کمک بگیرد وا گر در آنها تری نبود از دستها رطوبت می‌گیرد.

مسأله اختصاصی

(بهجت:) مسأله 258 هر گاه به سبب گرمی هوا یا جهات دیگر، هیچ رطوبتی در اعضاء برای مسح باقی نمی‌ماند، بنا بر احتیاط واجب، هم با آب خارج مسح کند و هم بعد از وضو تیمّم کند.

[اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد] مسأله 258 اگر رطوبت کف دست (1) فقط به اندازه مسح سر باشد، می‌تواند (2) سر را با همان رطوبت مسح کند و برای مسح پاها از اعضاء دیگر وضو رطوبت بگیرد. (3)

(1) (سیستانی:) اگر رطوبت دست..

(2) (گلپایگانی، صافی، بهجت، سیستانی:) احتیاط واجب آن است که..

(زنجانی:) احتیاط آن است که..

[کلمه «می‌تواند» در رساله آیات عظام: خوئی و تبریزی نیست]

(3) (بهجت:) و بنا بر احتیاط واجب باید اوّل از تری موی ریش و ابرو کمک بگیرد و اگر در آنها تری نبود از دستها رطوبت بگیرد.

(خوئی، تبریزی، زنجانی، سیستانی:) برای مسح پاها از ریش خود رطوبت بگیرد.

[مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است] مسأله 259 مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است، ولی اگر به واسطه سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد (1)، مسح کردن بر آنها اشکال ندارد (2) و اگر روی کفش نجس باشد، باید (3) چیز پاکی بر آن بیندازد و بر آن چیز مسح کند (4).

(1) (خوئی:) تیمّم نماید و اگر تقیّه در بین باشد، مسح بر جوراب و کفش نموده و تیمّم نیز بنماید.

(تبریزی:) تیمم نماید و اگر تقیّه در بین باشد، بر روی جوراب و کفش مسح شود و بنا بر احتیاط مستحب تیمم هم بنماید.

(سیستانی:) احتیاط واجب آن است که مسح بر جوراب و کفش نموده و تیمّم نیز نماید، و اگر تقیّه در بین باشد مسح بر جوراب و کفش کفایت می‌کند.

(2) (زنجانی:) و احتیاط مستحب آن است که تیمم نیز بنماید..

(مکارم:) مسح باید روی پوست پا باشد و مسح کردن روی جوراب و کفش فایده ندارد، مگر در حال تقیه. و اگر به واسطه سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند آن نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد کافی است روی آنها مسح کند..

(3) (زنجانی:) بنا بر احتیاط باید..

(4) (گلپایگانی، صافی:) و احتیاط واجب آن است که تیمّم هم بنماید.

(زنجانی، بهجت:) و تیمّم هم بنماید (بهجت: احتیاطاً).

[ اگر روی پا نجس باشد] مسأله 260 اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح، آن را آب بکشد باید تیمم نماید. (1)

(1) (بهجت:) اگر جبیره ممکن نباشد باید تیمم نماید، و اگر جبیره ممکن بود، باید هم وضوی جبیره ای بگیرد و هم تیمّم کند بنا بر احوط.

(مکارم:) بنا بر احتیاط واجب باید چیز پاکی روی آن بیندازد و بر آن مسح کند و بعد تیمّم نماید.

مسأله اختصاصی

(بهجت:) مسأله 262 تکرار مسح موجب بطلان وضو نیست خصوصاً اگر برای رعایت احتیاط باشد، مگر آن که از روی تشریع یا وسوسه باشد.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
153 بازدید